WE WORK LIKE ARTI- SANS
İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Süreç Danışmanlığı

Süreç modelleme, performans kriter ve ölçütleri oluşturma, ölçüm yapma ve süreç iyileştirme döngüsünden geçerek süreçlerin kurumsal hedeflerle hizalandırılabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda geliştirmiş olduğumuz yaklaşım aşağıdaki gibidir:

Süreç envanterinin çıkartılması

 • Kapsam dahilinde seçilen tüm süreç grupları ve ana süreçlerinin aşağıda belirtilen seviyelerde detaylı envanterinin çıkartılması:
  1. Süreç grubu
  2. Ana / temel süreç
  3. Alt süreçler
  4. Yönetim uygulamaları / aktiviteler
 • Süreç mimarisinin belirlenmesi ve dokümante edilmesi

Süreç analizleri

 • Süreçlerin gözlenmesi (Business Activity Monitoring)
 • Süreç performans analizi (AS-IS)
 • Süreç analizinin yapılarak AS-IS süreç haritalarının çizilmesi
 • Süreç envanterindeki her kalem için (aktivite seviyesinde) sorumluların (RACI sistemine göre) belirlenmesi
 • Her aktivite için girdi-çıktıların (work product) belirlenmesi
 • Süreç içindeki her aktivitenin diğer süreç ve aktivitelerle ilişkilerinin belirlenmesi

Optimizasyon ve hızlı kazanımların belirlenmesi

 • Süreç analizi sonrasında potansiyel geliştirme noktalarının ve hızlı kazanımların belirlenmesi
 • Fizibilite analizi
 • Süreç performans hedef fizibilitesi (TO-BE)
 • Geliştirme noktalarının kuruma raporlanması
 • Kurumdan alınacak geri bildirim
 • Geliştirme noktaları üzerinde mutabakat sağlanması

Süreç optimizasyonlarının gerçekleştirilmesi

 • Süreç modellemeleri
 • Süreç statülerinin belirlenmesi
 • Mutabık kalınmış geliştirme noktaları ışığında süreç haritalarının yeniden tasarımı ve TO-BE süreç haritalarının oluşturulması
 • Süreç envanterindeki her kalem için (aktivite seviyesinde) sorumluların (RACI sistemine göre) belirlenmesi
 • Her aktivite için girdi-çıktıların (work product) belirlenmesi Süreç içindeki her aktivitenin diğer süreç ve aktivitelerle ilişkilerinin belirlenmesi

Süreçlerin bir yönetim aracına (ARIS, Ensemble, Visio, diğer) aktarımı

 • Süreçlerin aktarımı için gerekli parametre, altyapı, kütüphane, nomenklator ve organizasyonel yapı bilgilerinin ARIS’e (veya benzeri bir diğer çözüme) tanımlanması
 • Süreç haritalarının ARIS’e (veya başka bir çözüme) aktarımı
 • Süreçlerin yayınlanması

Süreç haritalarının entegrasyonu (veritabanı, BPM, diğer)

 • Bireysel süreç ve aktivitelerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi
 • Kurum süreç sahiplerinin ARIS (veya bir başka benzeri çözüm) üzerinde süreç geliştirmeleri yapabilmelerinin ve yapılan süreç geliştirmelerinin sürecin entegre olduğu diğer süreçleri de güncellemesinin sağlanması